Geotkaniny drogowe poliestrowe.

Geosyntetyki   kontakt

Kortex GT   Wigeol   Lotrak

Geotkanina KORTEX GT

Geotkaniny poliestrowe, poliwinyloalkoholowe i polipropylenowe

GEOTKANINY POLIESTROWE UŻYWANE W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM

Geotkaniny produkowane są według Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (CERTYFIKAT Nr. PRA 200996 wydany producentowi geotkanin KORTEX GT przez Lloyd´s Register Quality Assurance ).

Geotkaniny KORTEX GT

posiadają Europejski Znak Jakości CE ( Certyfikat „ Certificate 0799- CPD-19 “ wydany przez Institut für textile Bau-und Umwelt-technik GmbH tBU w Greven w Niemczech ).

Badania geotkanin KORTEX GT przeprowadzane są przez przez Laboratoria Akredytowane i Notyfikowane :
- Institut für textile Bau-und Umwelt-technik GmbH TBU w Greven w Niemczech
- Textilní Zkušební Ústav TZÚ w Brnie w Czechach
zgodnie z Polską Normą PN-EN 13250 : 2002
Geotkaniny KORTEX GT wykonane są z oryginalnego i nie recyklowanego poliestru

Geotkaniny separacyjne, drogowe, wzmacniające

Spis treści :
 1. Przeznaczenia i zakres stosowania geotkanin
 2. Warunki stosowania geotkanin
 3. Cechy charakterystyczne geotkanin
 4. Pakowanie, przechowywanie i transport geotkanin
 5. Przygotowanie gruntu lub podłoża przed ułożeniem geotkaniny
 6. . Układanie geotkanin
 7. Układanie materiału wypełniającego
 1. Przeznaczenie i zakres stosowania geotkanin KORTEX GT
  Geotkaniny KORTEX przeznaczone są do wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym do:
  a) wzmacniania słabonośnego podłoża nasypów celem przyspieszenia jego konsolidacji oraz zapewnienia wymaganej stateczności,
  b) ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg, c) osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamulaniem gruntem drobnoziarnistym,
  d) wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, celem zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,
  e) budowy wzmocnionych nasypów i konstrukcji oporowych,
  f) stabilizacji osuwisk,
  g) budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych,
  h) wzmacniania poboczy dróg i skarp,
  i) wykonywania warstw separacyjnych między gruntem drobnoziarnistym a piaskiem grubym, pospółką, żwirem, klińcem lub tłuczniem
  Powyższe wymienione cechy predystynują geotkaniny KORTEX GT stosowania ich w budownictwie ziemnym, szczególnie do zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych, dróg gruntowych, stromych zboczy, skarp, ścian oporowych, wałów przeciwpowodziowych i dźwiękochłonnych a także do naprawy osuwisk oraz zabezpieczania skarp i zboczy przed erozją.
 2. Warunki stosowania geotkanin KORTEX GT
  Efektywne wykorzystanie wysokich cech użytkowych geotkanin KORTEX GT wymaga indywidualnego zaprojektowania rozwiązania konstrukcyjno – materiałowego z uwzględnieniem warunków geotechnicznych i eksploatacyjnych oraz właściwości technicznych geotkanin.
  W zależności od ustalonego zakresu stosowania geotkanin projekt budowlany powinien określać :
  - rodzaj i stan gruntu podłoża z uwzględnieniem ich nośności
  - poziom występowania wody gruntowej
  - warunki obciążenia podłoża oraz nawierzchni
  - warunki obciążenia konstrukcji oporowych
  - układ konstrukcyjny warstw i materiałów potrzebnych do ich wykonania, ustalony z zachowaniem warunków uzyskania wymaganej nośności projektowanej konstrukcji, z uwzględnieniem zdolności kotwienia w gruncie oraz pełzania materiału geotkaniny pod obciążeniem długotrwałym
  - sposób wbudowania geotkaniny i połączenia z osłoną lica konstrukcji
  - uziarnienie gruntów występujących bezpośrednio pod i nad warstwą geotkaniny
  - uziarnienie gruntów zasypek konstrukcji
  - rodzaj osłony lica konstrukcji oporowej oraz sposób zabezpieczenia powierzchni skarp
  - sposób drenażu i odwodnienia konstrukcji lub skarpy
  Projekt budowlany rozwiązania konstrukcyjno – materiałowego z wykorzystaniem geotkanin, powinien być wykonany wyłącznie przez osoby uprawnione i być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.
 3. Cechy charakterystyczne geotkanin KORTEX GT
  Geotkaniny KORTEX GT wytwarzane są w postaci płaskiej struktury tkanej z włókien poliestrowych długich o wysokiej wytrzymałości. Zarówno technologia produkcji jak i użyty surowiec gwarantują wysoką jakość geotkaniny i długoletnią trwałość parametrów technicznych.
  Szczególne zalety geotkanin KORTEX GT uwidaczniają się w możliwości ograniczenia spadku nośności rozluźnianego poziomo ośrodka gruntowego, ograniczenia ciągłych i nieciągłych odkształceń i naprężeń przestrzennych w podłożu oraz redystrybucji dodatkowych naprężeń stycznych w strefie kontaktu z nawierzchnią, szczególnie na terenach górniczych.
  Geotkaniny zachowują się w budowli ziemnej jak zbrojenie pasmowe, gdzie naprężenie jest przekazywane poprzez tarcie powierzchniowe a także poprzez różne elementy kotwiące.
  Zaklinowanie ziaren kruszywa w geotkaninie ogranicza poziome przemieszczenia kruszywa a tym samym daje lepszy rozkład obciążeń w podbudowie oraz mniejsze deformacje podłoża, zmniejsza głębokości koleiny w podłożu, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji nawierzchni.
  Geotkaniny dostosowują się do znacznych lokalnych deformacji gruntu i profilu podłoża, wydłużając się bez obawy przerwania ciągłości materiału, mają doskonałą współpracę z gruntem i różnymi kruszywami, doskonale kopiują teren oraz utrzymują z nim kontakt w długim okresie czasu.
  Duża giętkość i przyjmowanie kształtu podłoża, powoduje że geotkaniny KORTEX GT szczególnie nadają się do wykonywania podłoża pod wysokiej klasy nawierzchnie, gdzie wymagane jest głębokie zagęszczanie ostrokrawędzistych ziaren kruszywa ciężkimi zagęszczarkami wibracyjnymi.
  Geotkaniny są elastyczne, także w niskich temperaturach otoczenia, umożliwia to układanie ich w nierównym terenie a nawinięcie na tuleje pozwala na układanie ich łatwym sposobem ręcznym lub maszynowym, w różnych warunkach atmosferycznych, bez powstawania fałd lub załamań.
  Geotkaniny są miękkie, niełamliwe, nie ulegają trwałym zagięciom, łatwo przyjmują kształt podłoża, są giętkie i przyjemne w dotyku.
  Rozwijanie, rozkładanie, przycinanie na potrzebny wymiar jest łatwe.
  Do instalacji geotkanin używa się prostych narzędzi.
  Geotkaniny KORTEX GT, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami są odporne na czynniki klimatyczne i środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii, warunków klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczanych w budownictwie komunikacyjnym.
  Geotkaniny nie ulegają biodegradacji, są odporne na działanie mikroorganizmów ( grzyby, pleśń ), czynników środowiskowych jak grunty organiczne, cement, lepiszcza bitumiczne i produkty ropopochodne.
  Geotkaniny nie mają negatywnego wpływu na pitną wodę, są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt.
 4. Pakowanie,przechowywanie i transport geotkanin KORTEX GT
  Rolki geotkaniny KORTEX nawinięte są na tuleje ( tuby ) i opakowane w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie geotkaniny przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie oraz składowanej geotkaniny przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego UV-380. Rolki geotkaniny są zabezpieczone przed rozwinięciem.
  W czasie wyładowywania geotkanin ze środka transportu należy nie dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii polietylenowej.
  Geotkaniny w trakcie długotrwałego składowania powinny być przechowywane w magazynach zadaszonych. Geotkanina może być składowana na placu budowy bez szczególnej troski pod warunkiem, że jest w niezniszczonym fabrycznym opakowaniu.
  Rolki geotkaniny należy składować następująco :
  - w suchym miejscu
  - ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu
  - nie składować więcej niż trzy rolki jedna na drugiej
  - nie wolno składować rolek skrzyżowanych
  - nie zaleca się składowania rolek geotkaniny nie owiniętych czarną folią przez okres dłuższy niż jeden tydzień Uwaga : Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowywania geotkaniny.
  Każda rolka geotkaniny KORTEX GT posiada etykietkę zawierającą następujące dane :
  - oznakowanie znakiem CE
  - nazwa producenta
  - adres producenta
  - oznaczenie wyrobu np. geotkanina poliestrowa KORTEX GT 150 / 150
  - data produkcji
  - numer rolki
  - wymiary w rolce : długość, szerokość
  - masa rolki
  - masa powierzchniowa
 5. Przygotowanie gruntu lub podłoża przed ułożeniem geotkaniny KORTEX GT Podłoże przed ułożeniem geotkaniny powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie budowy.
  Układanie geotkaniny na gruncie nie wymaga zazwyczaj szczególnych przygotowań, koniecznych do prowadzenia robót. Można ją układać bezpośrednio na wyrównanym ( np. za pomocą równiarek ) i oczyszczonym naturalnym podłożu, po uprzednim usunięciu przeszkadzających elementów ( pniaków, gałęzi, szpiczastych kamieni itp. ). Powinno ono być odpowiednio zagęszczone i ukształtowane zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i przekrojami poprzecznymi.
  Przygotowanie podłoża jak również własności geotkaniny KORTEX powinny zachować, niezależnie od okoliczności, pewność funkcjonowania wyrobu (np. wytrzymałość na odkształcenie i rozdzieranie). Przed przystąpieniem do układania geotkaniny należy, na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów, dokonać odbioru wykonanego podłoża
  Uwaga :
  Po zdjęciu opakowania, należy składować geotkaniny tak, by zapobiec nadmiernemu zwilżeniu, co mogłoby utrudnić manipulowanie i stwarzać w warunkach mrozu trudności w rozwijaniu i układaniu.
 6. Układanie geotkanin KORTEX GT
  1) Plan układania
  Przed przystapieniem do układania geotkaniny należy sporządzić plan układania i sposobu łączenia, których realizacja zapewni, że nie zostanie ona uszkodzona podczas układania i jej wartość funkcjonalna nie ulegnie zmianie. Plan układania powinien być sporządzony przed rozpoczęciem prac.
  Ma on na celu określenie ułożenia każdej roli geotkaniny, umiejscowienia na podłożu i kolejności układania. Powinien podawać sposób zachodzenia na siebie pasów geotkaniny, uwzględniający kierunek zsypywania materiału wypełniającego, nachylenie podłoża, kierunek przepływu wody, szerokość pasów a także sposób łączenia pasów i mocowania geotkaniny do podłoża.
  2) Cięcie geotkanin
  W wypadku konieczności zmiany wymiarów pasa geotkaniny, bądź w celu zrobienia otworów, pozwalających na swobodny dostęp do konstrukcji pomocniczych ( np. do systemów odwadniających pod pasem drogi ), można ciąć geotkaninę za pomocą ostrzy o wystarczającej wielkości ( np. nożem lub nożycami ) a także za pomocą palnika acetylenowego ( na geotkaninę położyć dwa kątowniki stalowe w odległości ok. 5 cm od siebie i płomieniem palnika przeciąć geotkaninę znajdującą się między nimi ).
  Nadtapiając palnikiem skraje geotkaniny zabronimy ich strzępieniu.
  3) Rozkładanie geotkaniny
  Geotkaniny rozkłada sie na wyrównanym i oczyszczonym podłożu, pasmami równoległymi lub prostopadłymi do osi drogi, nasypu, zbocza itp., z zakładami podłużnymi o szerokości uzależnionej od rodzaju gruntów podłoża.
  • przy gruntach o umiarkowanej nośności ( CBR >5 ) - zakład L = 0,3 m
  • przy gruntach o niskiej nośności, gruntach bardzo ściśliwych, na podłożu nierównym - zakład L = 0,5 - 1,0 m Role geotkaniny na miejscu pracy są zazwyczaj rozkładane ręcznie.
   Na powierzchniach , nie wymagających łączenia każdego pasa , rozwija się rolki lub ich część , tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki.
   Należy unikać nadstawiania geotkanin w kierunku ich głównego działania wzmacniającego.
   3.1. Łączenie pasów geotkaniny na zakładkę. Jeden pas geotkaniny powinien zachodzić na drugi tak, by powstała wymagana zakładka. Kierunek zakładu , dla zapewnienia ciągłości ułożenia pasów, musi uwzględniać :
  • kierunek dostarczania materiału wypełniającego - układanie warstwy nośnej w kierunku przeciwnym do kierunku układania pasów geotkaniny i od środka do brzegów
  • nachylenie budowli ( działanie deszczu ) - układanie w kierunku przeciwnym do przepływu wody
  • wpływ wiatru - mocowanie zapobiegające unoszeniu przez wiatr ( gruby żwir, żwir ) Celem zapobieżenia rozsuwania się założonych pasów geotkaniny można zastosować mocowanie do gruntu za pomocą stalowych igieł lub klamer ( z prętów stalowych np. ∅ 6 do ∅ 8 ) w kształcie równomiernej litery U( o długości ramion 60 cm ) lub nierównomiernej litery J ( o długości jednego ramienia 60 cm a drugiego 15 cm ), w odstępach od 4 do 5 m. W czasie układania geotkaniny na podłożu, celem zapobieżenia podnoszenia się jej fałdowania lub przesuwania, można przymocować ją do podłoża za pomocą igieł lub klamer o wystarczającej długości 20 cm. 3.2 Łączenie pasów geotkaniny poprzez zszywanie Zszywanie pasów może być wykonywane na placu budowy, przy użyciu przenośnych niskonapięciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia. Sposób łączenia i rodzaj szwów zależy od funkcji geotkaniny i rodzaju budowli. Dla zapewnienia ciągłości mechanicznej i hydraulicznej ułożonych pasów geotkaniny, wystarczająca jest zakładka o szerokości 0,2 m między dwoma pasami. Przystępując do podłużnego zszywania, rozłożyć pierwszy pas a na nim drugi, następnie zszyć je oba i rozłożyć. Na drugi pas rozłożyć trzeci i zszyć je razem i znów rozłożyć. Tak postępować aż do pokrycia całej powierzchni. Zszywanie poprzeczne pasów wykonujemy tak, że następny pas podkładamy pod pierwszy i dokonujemy zszycia. Przędza i ścieg muszą mieć taką samą charakterystykę mechaniczną co geotkanina. Należy stosować ścieg dwunitkowy o długości dostosowanej do rodzaju geotkaniny, ograniczy to ryzyko odwijania pasa w razie pęknięcia nitki. Zaleca się zszywanie z rąbkiem. Łączenie pasów geotkaniny nie może pogorszyć jej charakterystyki mechanicznej i hydraulicznej.
 7. Układanie materiału wypełniającego
  Pasy geotkaniny KORTEX rozwijać stopniowo, z niewielkim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania materiałem wypełniającym. W wypadku gdy nie jest możliwe szybkie zasypanie materiałem wypełniającym, należy pasy przymocować do podłoża ( obciążenie, kołkowanie ).
  Poruszanie się sprzętu po nie zasypanej geotkaninie jest zabronione.
  Rozkładanie materiału wypełniającego, dokonuje sie na rozwiniętą geotkaninę, w kierunku przeciwnym do kierunku ułożonych pasów geotkaniny i od środka do brzegów.
  Umożliwia to, przy konstrukcji np. dróg poruszanie się urządzeń transportowych po warstwie już położonego materiału.
  Warstwa położonego materiału chroni geotkaninę przed promieniowaniem UV i działaniem wiatru. Podczas umieszczania materiału wypełniającego, należy zapobiegać powstawaniu miejscowych naprężeń prowadzących do rozsunięcia pasów i odkrycia podłoża.
  W tym celu ciężarówki dostawcze winny poruszać się po grubszej warstwie niż ta, która ma być ułożona. W wypadku układania warstwy z szorstkich, ostrych kamieni narzucanych na geotkaninę, należy chronić ją przed przebiciem lub przecięciem, poprzez np. delikatne zsypywanie z ciężarówki lub wstępne ułożenie cienkiej warstwy amortyzującej z drobnego materiału.
  Zasypywanie wykonuje się za pomocą spycharek lub innych uniwersalnych maszyn drogowych. Pierwsza warstwa gruntu jest zagęszczana za pomocą odpowiedniego urządzenia zagęszczającego. Dalsze prace prowadzi się zgodnie z procesem technologicznym dla danej budowli ziemnej.
  Zależnie od warunków, geotkaniny mogą być okresowo poddane działaniu ruchu pojazdów, przynajmniej w niektórych miejscach. Przemieszczanie ciężkiego sprzętu, szczególnie pojazdów gąsienicowych, okołkowanych, walców wibracyjnych, jest zakazane.

Teksty i zdjęcia pochodzą z dostarczonych materiałów informacyjnych. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.